Je vaše firma (finančně) zdravá?

Jak zjistit zda je Vaše firma finančně zdravá? Mít odpověď na pár otázek.

 1. Máte pod kontrolou závazky?

 2. Jste připraveni na krize?

 3. Máte dostatečné rezervy?

Zdraví firmy se posuzuje podle mnoha měřítek. Jsou různé ukazatele vyjadřující finanční zdraví firmy jako zadluženost, likvidita, obrátkovost pohledávek atd. Všechno jsou to vzorečky a čísla. Jejich interpelace je složitější a má spoustu “ale”.

Jiné ukazatele bude mít firma ve stavebnictví, jiné výrobní společnost a jiné maloobchodní korporace. Když si tedy spočítáme ukazatele, je dobré se pro porovnání podívat po konkurenci ve stejném oboru. Jinými slovy, nevystačíme si sami, potřebujeme někoho, kdo má dobrý přehled o více firmách v daném oboru, například větší účetní firmy a daňoví poradci.

Potíž je také v tom, že žádná firma není stejná, vše je jen orientační. Navíc většinou nejsou k dispozici ani spolehlivá aktuální data, se kterými se lze poměřovat, a pokud ano, jsou stará. Navíc jen omezeně říkají něco o budoucnosti a mohou být zkreslená. Např. ukazatelé zadluženosti mohou být zkreslené tím, že některé závazky v rozvaze nenajdete, například leasingy.

Máme opravdu pod kontrolou své závazky?

Všichni si představí své závazky vůči dodavatelům, bankám, leasingovým společnostem apod. Někteří i další. Ale je dobré si uvědomit všechny. Jen část přitom najdete v rozvaze, tj. bilanci na straně pasiv, součet cizí zdroje. Dejme tomu, že vedete správně účetnictví, používáte časové rozlišení nákladů a výnosů, a opravdu řádně vykazujete všechny své závazky. Pak máte určitý obrázek, ale ne úplný. Další závazky jsou skryté na tzv. podrozvahových účtech, např. leasingy, záruky apod. Často právě skryté miny. Je tedy potřeba se dívat na cash flow a ne na zisk.

Příklad

Jeden příklad o cash flow, když firma moc “nejede”.

 • Podnikatel ve službách vydělá za rok 0,7 mil. Kč. Zaplaceno za svoji práci dostal pouze 0,6 mil. Kč, zbytek dostane zaplaceno až v dubnu následujícího roku. Provozní náklady má 100 tis. Kč a dále si v druhé polovině roku pořídil auto v hodnotě 0,5 mil. Kč. V majetku má tedy auto za 0,5 mil, pohledávku za 100 tis Kč, v nákladech má provozní náklad 100 tis. Kč a odpis auta ve výši ¼ hodnoty auta, tedy 125 tis. Kč. Zisk je tedy 475 tis Kč.

 • Z tohoto zisku má najednou závazek v podobě povinnosti zaplatit daň z příjmů (a možná i soc a zdr. pojištění.). Z čeho? Na účtě má peníze v hodnotě velká NULA. A to se neptám, z čeho zaplatí pronájem kanceláře a ostatní provozní výdaje v následujícím období, pokud nevydělá žádný peníz (anebo dokud mu peníze nezaplatí z minulého roku, což je 100 tis. Kč, ale za ty uhradí akorát daně nehledě na to, že je dostane až v dubnu tedy po termínu podání daň přiznání. Nicméně v zisku je krásném…

A druhý příklad, když firma “jede”.

 • Vysoce zisková firma tvoří zákonné rezervy na opravy, a navyšovala si tak daňové náklady.

 • Po třech letech zjistí, že se oprava konat nebude. Třeba nedostala dotace, kterými chtěla opravu spolufinancovat. Nebo se změní podmínky na trhu.

 • Má povinnost rezervu rozpustit do výnosů, a tu zdanit. Peníze na účtu však dávno utratila někde jinde, třeba je zainvestovala do aut, vybavila si honosně kancelář anebo si majitel vybral z firmy dividendy a odjel na dovolenou. Náhle má díky rozpuštěné rezervě ohromný výnos a tím i zisk a povinnost dodanit ohromnou sumu, a na daně, i když zisk má vysoký, náhle nemá.

Zisk je jen číslo, mnohem důležitější jsou peníze na účtu a toky peněz. A počítat s tím, že jednou své závazky budu muset uhradit.

Další miny jsou poskytnuté záruky, výrazné kurzové propady v případě obchodu se zahraničím, nečekané škody na majetku apod. Vše se ale dá řídit a rizika minimalizovat, jak si blíže rozebere v jiných článcích týkající se témat řízení rizik.

Jsme připraveni na "všechno"?

Firma nyní bez problémů funguje. Přesto, nebo právě proto, je dobré si položit pár otázek:

 • Co když mi vypadne významný zákazník a neumím jej rychle nahradit. Náklady nemůžu rychle zredukovat - operativní leasingy ukončím s velkými ztrátami, nájmy rychle neukončím či nesnížím, zaměstnance propustím s odstupným, což je vysoký náklad, v případě získání nového zákazníka v delším horizontu už takové nenajdu. To je problém, se kterým žije mnoho firem. Řešení jsou různá, všechny musí vést k vysoké pružnosti. To je základ - pokud firma není pružná a neumí se rychle přizpůsobovat měnícím se prostředí, má problém.

 • Co když mi nezaplatí významný zákazník? Je třeba si uvědomit jednu důležitou věc. Mám obchod s průměrnou čistou marží ve výši 10 %, hodnota obchodu je 1 mil. Kč. Když mi zákazník nezaplatí, přijdu o jeden mil. Kč. Abych ztrátu pokryl a byl na nule, musím sehnat při té samé marži obchod za 10 mil Kč, tedy 10x vyšší, abych pokryl ztrátu 1 mil. Kč z nikdy nezaplaceného obchodu. Jsem schopen takový obchod sehnat a pokud ano, jak rychle, kdy ztrátu doženu? Takže i zde je dobré se zamyslet nad tímto rizikem a dát nějaký peníz na pokrytí rizik – zálohy, pojištění pohledávek, jiné záruky apod. Výpadek 1 mil. Kč v cash při 10% marži může být likvidační.

 • Co když přijde propad trhu? – Podobné jako když mi vypadne významný zákazník, jen daný vnějšími okolnostmi. Opět je to o flexibilitě, jak rychle dokážu zredukovat náklady a/nebo najít jiný bussiness. O tom, zdá mám do nějaké míry vše rozmyšlené předem, zda mám záložní plán.

Pokud si na výše uvedené otázky neumím odpovědět, anebo na jakoukoliv odpověď si odpovím negativně, může nastat problém.

Máme tedy dostatečné finanční rezervy?

Zde je několik pohledů. Samozřejmě optimální je mít na účtu peníze. Tam jsou ale mrtvé a nic mi nevydělávají. Určité rezervy je však dobré mít, ideálně zainvestované, ale investice likvidní, tzn. s možností je rychle či rozumné době je prodat, abych získal hotovost. Mnohem klíčovější je, aby firma generovala cash flow (a ne jen aby byla zisková). Pokud generuje hotovost, má na investice. A další rozvoj. V případě nouze omezí investice, ale pořád je důležité zajistit generování cash flow pro pokrytí provozních potřeb a ideálně i splátku úvěrů.

Jak tedy poznat (finančně) zdravou firmu?

Kromě toho, že je dobře řízena manažersky a obchodně je zdravá firma také dobře řízena finančně.

Což znamená:

 1. Firma má k dispozici všechny údaje, které ke svému finančnímu řízení, potřebuje. To je základní předpoklad.

 2. Firma je schopná dostát svým závazkům. A to i v případě nečekaného karambolu, propadu či změn podmínek na trhu.

 3. Má zmapovaná rizika a záložní scénáře pro nepříznivý vývoj.

 4. Má dostatečné rezervy a zajištěné zdroje finacování v případě potíží.

Pak si teprve můžeme gratulovat....